η πράξη

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας»

H ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 425/19-11-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041861 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020, με Δικαιούχο της Πράξης την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.).

Η Πράξη αφορά την υποστήριξη του θεσμού των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του ν. 2716/99 ως βασικό και πλήρες εργαλείο κοινωνικής επανένταξης ψυχικά πασχόντων.

Ο στρατηγικός στόχος της Πράξης εντοπίζεται στην ενίσχυση του συστήματος Ψυχικής Υγείας και ειδικά των υπηρεσιών του για την προώθηση των Ψυχικά ασθενών στην απασχόληση και κοινωνική ενσωμάτωση, με την ανάπτυξη δύο πολύ ουσιαστικών, απαραίτητων και καινοτόμων εργαλείων. Το πρώτο είναι ένα μοντέλο αυτοεκπροσώπησης και συνηγορίας των ψυχικά ασθενών που ήδη έχουν προχωρήσει στα πρώτα βήματα της κοινωνικής και οικονομικής τους επανένταξης και το δεύτερο είναι το μοντέλο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης που θα θωρακίσει την εργασία των ατόμων αυτών και θα τους καταστήσει επαγγελματικά ανταγωνιστικούς.

Η πράξη περιλαμβάνει 3 Υποέργα με διακριτές δράσεις και 29 διαφορετικά παραδοτέα:

Αυτεπιστασία: «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’»

Υποέργο 2: «Ανάπτυξη, προτυποποίηση και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα κι ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των ΚοιΣΠΕ.»

Υποέργο 3: «Αξιολόγηση του έργου συνολικά και των αποτελεσμάτων του»