ο σκοπός

της ΠΟΚΟιΣΠΕ ως το δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των ΚΟιΣΠΕ είναι:

01. H ΠΡΟΩΘΗΣΗ

των συμφερόντων των Κοι.Σ.Π.Ε. και η υποστήριξη τους σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

02. H ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

των Κοι.Σ.Π.Ε. έναντι της Ελληνικής Πολιτείας και σε κάθε είδους συλλογικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.

03. H ΠΡΟΒΟΛΗ

των θεμάτων που ενδιαφέρουν και αφορούν τους Κοι.Σ.Π.Ε. και η ενημέρωση και πληροφόρηση μεταξύ των Κοι.Σ.Π..Ε.

04. H ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

από κοινού με την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της αναζήτηση και επίτευξη λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν τους Κοι.Σ.Π.Ε.

05. H ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, και η εμπέδωση των αρχών και στόχων της κοινοτικής ψυχιατρικής και της τομεοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελληνική Επικράτεια.

06. H ΠΡΟΑΓΩΓΗ

της κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εν γένει και η υποστήριξη δραστηριοτήτων ηθικού εμπορίου και ηθικής επιχειρηματικής δράσης.

07. H ΑΝΑΠΤΥΞΗ

σε συνεργασία με τους Κοι.Σ.Π.Ε. ή και αυτοτελώς, επιχειρηματικών – οικονομικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών, επιστημονικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη ανταγωνιστικών άμεσα ή έμμεσα προς αυτές των μελών με στόχο και το οικονομικό όφελος των Κοι.Σ.Π.Ε. και των μελών τους.

Η ΠΟΚοιΣΠΕ πιστεύει ότι το Κοινωνικό Συνεταιριστικό Κίνημα δύναται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και ότι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα πρέπει να αποτελέσει και έμπρακτα τον τρίτο δυναμικό πυλώνα της οικονομίας και δουλεύει προς τις ανωτέρω κατευθύνσεις.