προσκλήσεις-προκηρύξεις

08-05-2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του Παραδοτέου «Π_10 - Μελέτη για την προτυποποίηση της δημιουργίας και λειτουργίας Γραφείου Συνηγορίας της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.», του Υποέργου 1 της Πράξης, με Κωδικό ΟΠΣ 5041861.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19-05-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Λήψη Σχετικών Αρχείων

08-03-2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 και 120 του Ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Αξιολόγηση του έργου συνολικά και των αποτελεσμάτων του» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας», με Κωδικό ΟΠΣ 5041861.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Λήψη Σχετικών Αρχείων

16-01-2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 και 120 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια του Παραδοτέου «Π_8.2: Λογισμική Εφαρμογή Υποστήριξης Επιχειρηματικών Αποφάσεων – Διαχείρισης και Διασύνδεσης των Κοι.Σ.Π.Ε.» του Υποέργου 1, της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041861.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Λήψη Σχετικών Αρχείων

18-8-2020
Επανάληψη της διαδικασίας διενέργειας του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. Διακήρυξης 1/2020,για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη, προτυποποίηση και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα κι ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των Κοι.Σ.Π.Ε.» της Πράξης 5041861

Λήψη Σχετικών Αρχείων

21-7-2020
Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη, προτυποποίηση και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα κι ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας των Κοι.Σ.Π.Ε.» Της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041861 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Λήψη Σχετικών Αρχείων

07-05-2020
Πρόσκληση υποβολής έγγραφων οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 2 Η/Υ για τις ανάγκες υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5041861, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε).

Πατήστε Εδώ

16-04-2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ»

Πατήστε Εδώ

23-12-2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041861, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020»

Πατήστε Εδώ