υποέργο 3

Αξιολόγηση Πράξης

«Αξιολόγηση του έργου συνολικά και των αποτελεσμάτων του»

Το Υποέργο 3 αφορά στην ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό, σε εξειδικευμένο ανάδοχο, των ενεργειών που θα αξιολογήσει την πορεία της Πράξης με την ύπαρξη ανεξάρτητης, αντικειμενικής και κατάλληλα τεκμηριωμένης αξιολόγησης της ποσοτικής και ποιοτικής υλοποίησης της. Θα εξεταστεί επίσης η επίτευξη της στοχοθεσίας, γενικής και επιμέρους (σε επίπεδο πράξης και υποέργων) και του βαθμού ανταπόκρισης των δράσεων στους προβλεπόμενους στόχους.