αυτεπιστασία

«Ανάπτυξη εργαλείων αυτό-εκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’»

Το Υποέργο της Αυτεπιστασίας αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της αυτοεκπροσώπησης των συνεταιριστών των Κοι.Σ.Π.Ε που προέρχονται από την κατηγορία Α’ των συνεταιριστών (άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα) στο ιδιαίτερο πλαίσιο των Κοι.Σ.Π.Ε. Η δράση θα υποστηρίξει την καλλιέργεια και ανάπτυξη των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων των συνεταιριστών της κατηγορίας Α’ που εκλέγονται και εκπροσωπούν τα άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στα συλλογικά όργανα διοίκησης (ΔΣ & ΓΣ των Κοι.Σ.Π.Ε και ΓΣ Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.).

Στόχος του Υποέργου είναι:

βελτίωση των δεξιοτήτων συνηγορίας και αυτοεκπροσώπησης της ομάδας στόχου και η επιλογή της βέλτιστης μορφής συλλογικότητας για την ουσιαστική εκπροσώπηση της, τόσο στο κίνημα των Κοι.Σ.Π.Ε και των εργασιακών δικαιωμάτων όσο και γενικότερα σε επιτροπές και όργανα υπεράσπισης των δικαιωμάτων και του αποστιγματισμού του ψυχικά πάσχοντος,

-Η υλοποίηση σειράς δράσεων για την υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και παρακολούθησης του συλλογικού οργάνου συνηγορίας και αυτοεκπροσώπησης μελών και εργαζομένων της Α’ κατηγορίας στους Κοι.Σ.Π.Ε.Το φυσικό αντικείμενο των δράσεων εστιάζει στην ομάδα στόχου της Α’ κατηγορίας Μελών των ΔΣ των Κοι.Σ.Π.Ε για την ενίσχυση των διοικητικών και ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα - Υποέργο 1

ΑΥμΙΜ

Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για το Παραδοτέο Π_1

ΕΙΣΟΔΟΣ