ανακοινώσεις

11-3-2020

«Ωρολόγιο Πρόγραμμα εξέτασης δικαιολογητικών πλήρωσης θέσεων απασχόλησης της από 4/12/2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με την Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.»

Λήψη