ανακοινώσεις

12-12-2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση χώρου γραφείων επί ακινήτου με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από την επιστημονική ομάδα της ΠΟΚοιΣΠΕ στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27-12-2023

Λήψη Σχετικών Αρχείων