ανακοινώσεις

01-12-2023
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Δημιουργία και Υποστήριξη του Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) υψηλής και μέσης λειτουργικότητας, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΠΟΚοιΣΠΕ)», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13-12-2023

Λήψη Σχετικών Αρχείων