ανακοινώσεις

11-5-2020

Πρόγραμμα Δομημένης Προσωπικής Συνέντευξης για τους υποψήφιους των οποίων η αίτηση έγινε αποδεκτή στην Αρ.Πρωτ.: 308/15-4-2020 Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση απασχόλησης «ΝΟΜΙΚΟΣ»

Κωδικός Αίτησης

Δομημένη Συνέντευξη

67/03-05-2020

Δευτέρα 18-5-2020

9:30

63/30-04-2020

10:00

68/03-05-2020

10:30

61/29-04-2020

11:00