ανακοινώσεις

16-4-2020

Επικύρωση Πλήρωσης Θέσεων απασχόλησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της από 4/12/2019 Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με την Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

Επανάληψη της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης απασχόλησης ΝΟΜΙΚΟΣ.

Λήψη