ανακοινώσεις

29-8-2022

Πρόσκληση για την σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) με κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση δικαιώματος υποβολής προσφοράς στους οικονομικούς φορείς του άρθρου 20 του ν. 4412/2016

Λήψη

Περίληψη της προαναφερόμενης Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 6ΦΦ24690ΩΡ-753)

Λήψη