ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου ιδρύθηκε με βάση τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96) από την οποία διέπεται σε συνδυασμό με την συνεταιριστική νομοθεσία (Ν. 1667/1986 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Για την ίδρυση του παρόντος Κοι.Σ.Π.Ε έχει χορηγηθεί άδεια σκοπιμότητας με την υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ: Υ5α / Γ.Π. 5526 28-1-2004 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας. Καταχωρήθηκε στο Ειδικό Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο Χίου στις 23 Μαρτίου 2004 με αριθμό 1/2004. Στις 21 Απριλίου 2004 έγινε η επίσημη έναρξη εργασιών στην εφορία.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα και αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Μέλη του Συνεταιρισμού είναι:

α. Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, οι οποίοι υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Χίου και οι οποίοι λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης, ανεξάρτητα από την διαγνωστική κατηγορία, το στάδιο της νόσου και τη διαμονή τους χωρίς να απαιτείται να είναι ικανοί για δικαιοπραξία κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής αποτελούν κατ’ ελάχιστο το 35% του συνόλου των μελών. (Μέλη σε αυτή την κατηγορία: 55)
β. Ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας (εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές και δημόσιοι υπάλληλοι ή ψυχίατροι ή ψυχολόγοι κλάδου ΕΣΥ) υπαγόμενοι στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Χίου και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 45% του συνόλου των μελών. (Μέλη σε αυτή την κατηγορία: 60)
γ. Δήμοι, κοινότητες ή άλλα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ.) και μέχρι κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 20% του συνόλου των μελών. (Μέλη σε αυτή την κατηγορία: 20)

Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση οποιασδήποτε μορφής οικονομικής δραστηριότητας παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, πιστωτικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα που αποβλέπει στην κοινωνικό – οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική επανένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην θεραπεία τους με την κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:

 • Να παράγει ή προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά
 • Να παρέχει προς τρίτους κάθε είδους υπηρεσίες.
 • Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων κάθε είδους έργο (οικοδομικό, μεταφορικό κ.λ.π.)
 • Να συμμετέχει σε κάθε είδους επιχείρηση κοινωνικής ωφέλειας, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά, σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ανώνυμες εταιρείες και Δημοτικές Επιχειρήσεις.
 • Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή τους και να συνεργάζεται μέσω των κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του συνεταιρισμού.
 • Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δραστηριότητα στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί και συντελεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών του.

Δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε. Το. Ψ.Υ. Νομού Χίου

 • Καλοκαιρινή Καντίνα στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγ. Αιμιλιανού του Δήμου Ιωνίας
 • Συνεργείο Καθαρισμού
 • Καταστήματος Πώλησης Παιδαγωγικών Παιχνιδιών και Μέσων Αγωγής και Διδασκαλίας “Mind School – Παίζω και Μαθαίνω“
 • Ίδρυση και Λειτουργία Θερμοκηπίου
 • Καλλιέργεια και Συλλογή φυσικής μαστίχας
 • Στήριξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα από Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.