ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ

Ο «Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Νομού Φωκίδας», όπως και όλοι οι άλλοι Κοι.Σ.Π.Ε., είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Οι ΚοιΣ.Π.Ε θεσπίστηκαν με νόμο του «Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» το 1999, μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας».

Οι Κοι.Σ.Π.Ε είναι μία ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού είναι παράλληλα παραγωγικές/εμπορικές μονάδες αλλά και Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Η εποπτεία όλων των Κοι.Σ.Π.Ε ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ασκείται από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Βασικός στόχος του κάθε Κοι.Σ.Π.Ε είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατό οικονομική τους αυτάρκεια. Η επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων αυτών, πραγματοποιείτε με την ένταξη τους στις επιχειρηματικές δράσεις που αναπτύσσει ο κάθε Κοι.Σ.Π.Ε.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας δημιουργήθηκε από την «Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας». Μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, δήμοι, κοινότητες, Α.Μ.Ε.Α. και άλλα φυσικά πρόσωπα. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας συστεγάζονται με το κατάστημα πώλησης βιολογικών τροφών και οικολογικών προϊόντων «Πράσινο Σπίτι», που δημιουργήθηκε από τον Κοι.Σ.Π.Ε

Date

23 Ιούλιος 2015

Categories

Κοι.Σ.Π.Ε.