ΠΟΚΟιΣΠΕ

είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) και αποτελεί δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των ΚΟιΣΠΕ αριθμώντας 30 μέλη.

σκοπός της ΠΟΚΟΙΣΠΕ είναι η εκπροσώπηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2009 // Η ιδέα για τη δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου πανελλαδικού οργάνου εκπροσώπησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινάει ήδη από το 2009, καθώς μέχρι εκείνη τη χρονιά είχαν δημιουργηθεί πάνω από 10 Κοι.Σ.Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα.

2009 // Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε επταμελής Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου των Κοι.Σ.Π.Ε..

2011 // Το Φεβρουάριο του 2011 κατά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες και δράσεις δημοσιότητας για τη σύσταση του Δευτεροβάθμιου οργάνου των Κοι.Σ.Π.Ε» και μέσα από συναντήσεις, συζητήσεις και αποφάσεις δημιουργήθηκε η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε..

Η ΠΟΚΟιΣΠΕ


// αποτελεί το πρώτο επίσημα θεσμοθετημένο δευτεροβάθμιο όργανο Κοινωνικής Οικονομίας,
// ιδρύθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96), στις 11 Φεβρουαρίου 2011 κατόπιν
// ολικής ψήφισης των άρθρων του Καταστατικού της από 14 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης.

”Ο ρόλος της ΠΟΚΟιΣΠΕ είναι η εκπροσώπηση των ΚΟιΣΠΕ σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς.“