Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Προφίλ

Το Προφίλ και οι στόχοι μας

Προφίλ Κοι.Σ.Π.Ε.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι μονάδες ψυχικής υγείας και στο πλαίσιο λειτουργίας τους αναπτύσσουν προγράμματα και δραστηριότητες που αποβλέπουν στην κοινωνικό-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα συμβάλλοντας στην αποκατάστασή τους και στην κατά την δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Ταυτόχρονα αποτελούν κοινωνικές επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ., κερδοσκοπικού χαρακτήρα με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, που θεσπίστηκαν με το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 του Υπουργείου Υγείας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Σύμφωνα με το Ν.4019/2011 περί «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», ανήκουν αυτοδίκαια στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Ένταξης.

Αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμών αφού παράλληλα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας. Στη χώρα μας σήμερα λειτουργούν 25 συνεταιρισμοί, ενώ υφίστανται και 3 πρωτοβουλίες σύστασης νέων Κοι.Σ.Π.Ε.

Στους συνεταιρισμούς είναι οργανωμένοι πάνω από 2700 συνεταιριστές εκ των οποίων 1200 είναι άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Εργάζονται και απασχολούνται 530 εκ των οποίων οι 300 εργαζόμενοι είναι άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Η πρόβλεψη κύκλου εργασιών έτους 2015 ανέρχεται στα 4.025.000 ευρώ

Στόχοι Κοι.Σ.Π.Ε.
1.Η επαγγελματική αποκατάσταση & ισότιμη ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην αγορά εργασίας.
2.Η ενεργός ένταξη στην κοινότητα & η από κοινού προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων & του κοινωνικού στίγματος.
3. Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης & η βελτίωση της κοινωνικής συνοχής.

Υπηρεσίες που παρέχουν οι συνεταιρισμοί είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας, διαχείρισης περιβάλλοντος και πρασίνου, υπηρεσίες μαζικής εστίασης, υπηρεσίες στάθμευσης και καθαρισμού αυτοκινήτων κ.α. Παράλληλα κάποιοι Κοι.Σ.Π.Ε. παράγουν προϊόντα όπως μέλι, οπωροκηπευτικά, κουμ κουάτ και άλλα προϊόντα (βιολογικά και ελεγχόμενης παραγωγής). cbd oil benefits for health on cbdreamers

Χαρακτηριστικό είναι ότι το σύνολο των όποιων κερδών των συνεταιρισμών επανεπενδύεται σε δραστηριότητες αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης ή νέα παραγωγική δραστηριότητα και δημιουργία νέων θέσεων.

Αν και ασκούν εμπορική δραστηριότητα, οι Κοι.Σ.Π.Ε. λόγω της ιδιαιτερότητας των εργαζομένων τους, του μικρού μεγέθους τους και της τοπικής εμβέλειας της δράσης τους, δεν απειλούν ή διαταράσσουν τον υγιή ανταγωνισμό και βρίσκουν πολύ θετική ανταπόκριση και στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής στην οποία αναπτύσσονται.

 

Προφίλ Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. έχουν συστήσει την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.), η οποία αποτελεί δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο.

Σκοποί και στόχοι της ΠΟ.Κοι.Σ.Π.Ε. είναι:

α) Η προαγωγή των συμφερόντων των Κοι.Σ.Π.Ε. και η υποστήριξη τους σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
β) Η εν γένει εκπροσώπηση των Κοι.Σ.Π.Ε. έναντι της Ελληνικής Πολιτείας και σε κάθε είδους συλλογικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
γ) Η μελέτη, εξειδίκευση, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που ενδιαφέρουν και αφορούν τους Κοι.Σ.Π.Ε. και η συνεργασία, η αλληλοϋποστήριξη, η ενημέρωση και η πληροφόρηση μεταξύ των Κοι.Σ.Π..Ε.
δ) Η από κοινού με την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της αναζήτηση και επίτευξη λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν τους Κοι.Σ.Π.Ε.
ε) Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, και η εμπέδωση των αρχών και στόχων της κοινοτικής ψυχιατρικής και της τομεοποίησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελληνική Επικράτεια.
ζ) Η ανάπτυξη σε συνεργασία με τους Κοι.Σ.Π.Ε. ή και αυτοτελώς, επιχειρηματικών – οικονομικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών, επιστημονικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη ανταγωνιστικών άμεσα ή έμμεσα προς αυτές των μελών με στόχο και το οικονομικό όφελος των Κοι.Σ.Π.Ε. και των μελών τους.
η) Η προαγωγή της κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εν γένει και η υποστήριξη δραστηριοτήτων ηθικού εμπορίου και ηθικής επιχειρηματικής δράσης.

Η ΠΟΚοιΣΠΕ πιστεύει ότι το Κοινωνικό Συνεταιριστικό Κίνημα δύναται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και ότι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Επιχειρηματικότητα πρέπει να αποτελέσει και έμπρακτα τον τρίτο δυναμικό πυλώνα της οικονομίας και δουλεύει προς τις ανωτέρω κατευθύνσεις.

Ταυτότητα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Η ιδέα
Βασικός σκοπός