Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Ταυτότητα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Η ιδέα

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου πανελλαδικού οργάνου εκπροσώπησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινάει ήδη από το 2009 καθώς μέχρι εκείνη τη χρονιά και σε διάστημα οκτώ ετών (2002-2009) είχαν δημιουργηθεί πάνω από 10 Κοι.Σ.Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα κάνοντας επιτακτική την ανάγκη εκπροσώπησης τους σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς.
Την χρονιά εκείνη εκλέχθηκε επταμελής Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου των Κοι.Σ.Π.Ε., η οποία μέσα από συναντήσεις, συζητήσεις και αποφάσεις οδηγήθηκε στην δημιουργία της Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. το Φεβρουάριο 2011 κατά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες και δράσεις δημοσιότητας για τη σύσταση του Δευτεροβάθμιου οργάνου των Κοι.Σ.Π.Ε».
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) η οποία αποτελεί το πρώτο επίσημα θεσμοθετημένο δευτεροβάθμιο όργανο Κοινωνικής Οικονομίας, ιδρύθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96), στις 11 Φεβρουαρίου 2011 κατόπιν αποδοχής και ολικής ψήφισης των άρθρων του Καταστατικού της από 14 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης.
Η έδρα της Ομοσπονδίας είναι στην Αθήνα.

Βασικός σκοπός

Βασικός σκοπός της είναι η γενικότερη εκπροσώπηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.